Žijeme ve fascinující době, která nám dovoluje změnit způsob jakým vzděláváme naše děti, které budou ovlivňovat chod naší společnosti a celou naší budoucnost. Ve světě do kterého míříme budou zapotřebí zcela odlišné schopnosti a zcela jiný přístup k organizaci lidského života. Věnujme se tedy dětem tak, aby se cítily důležitou součástí celku, rozvíjely své dovednosti a s radostí a láskou spolutvořily svět kolem sebe.

  • Chceme, aby se děti mohly rozvíjet a růst v přirozených podmínkách s individuálním přístupem k jejich osobnosti.

Děti mají od přírody schopnost se učit novým věcem a tato vnitřní motivace je pro ně nejdůležitějším hnacím motorem. Sebeřízením získávají děti zodpovědnost, efektivitu, kreativitu, sebevědomí, kompetenci k řešení problémů, konstruktivnost, samostatnost, schopnost objevovat a orientovat se v informacích. Místo memorování faktů o které děti nemají zájem a automatického následování autorit, chceme děti naučit samostatně přemýšlet, hledat co jim dává smysl a čím mohou prospět sobě i ostatním.

  • Je přirozené žít ve skupině, kde pobývají lidé různého věku. 

Mladší děti tak mohou získávat informace, dovednosti a inspiraci od starších dětí. Starší děti se učí být pečující, rozvíjí smysl pro zodpovědnost vůči ostatním a také si upevňují a rozšiřují vědomosti díky tomu, že je vysvětlují mladším dětem. Mladší děti si tak mohou dovolit dělat věci, které by mohly být nebezpečné nebo nemožné, kdyby je dělaly samy nebo s dětmi stejného věku

  • Chceme zajistit ve škole demokracii a rovnost dětí i dospělých

Svět dospělých není ve škole oddělen od světa dětí. Základním správním orgánem školy je školní rada tzv. sněm, který se skládá ze všech žáků a personálu.Tato rada se schází minimálně jednou týdně a každý v ní má stejné hlasovací právo. Na sněmu se tvoří pravidla, dbá na jejich dodržování a řeší se soulad pro každodenní fungování školy.

  • Přirozené rozvíjení a růst osobnosti zajistí život v komunitě

Komunita přirozeně učí děti ctít pravidla, která si samy vytvořily, komunikovat, kooperovat, spolupracovat, řešit konflikty a vyjednávat, vzájemně se podporovat a doplňovat, tvořit tým, zvládat zátěž a být schopen sebereflexe. Děti tak mohou objevit svůj potenciál své talenty a dary.

Díky věkově různorodé skupině, prostředím bez soutěžení, hodnocení, souzení a hlavně blízkými osobními vztahy vzniká ve škole bezpečné prostředí, ve kterém se mohou děti svobodně pohybovat, zkoumat, objevovat, tvořit a hrát si.