Jak probíhá učení?

Děti si samostatně volí, zda a jaké činnosti se ve škole zúčastní. Tento způsob individualizovaného vzdělávání umožňuje dětem objevit a využívat svůj vlastní učební styl. Dětem je umožněno vyvíjet se dle jejich vnitřního vývojového programu. Jestliže dítě k činnosti nebo tématu dozraje a má kolem sebe ten správný podnět, dojde k efektivnímu učení.

Ve škole je podporována vlastní aktivita dětí v učení. Dětem je umožněna koncentrace na jimi zvolenou činnost podle jejich časové potřeby. Dětem zvyklým na vedení je nabídnuta podpora pro přechod k autonomii a vlastní iniciativě. Děti se učí především praktickými situacemi, vším, co dělají. Škola dává dětem k dispozici nabídku individuálních i společných aktivit, lekcí, seminářů, projektů a dílen. 

Vycházíme z předpokladu, že hlavní přidanou hodnotou vzdělávání i podmínkou jeho úspěšné celoživotní realizace je vedle schopnosti učit se především dobrý vztah sama k sobě, zdravá sebeúcta, objevení a rozvinutí vlastních talentů, efektivní komunikace a kvalitní vztahy s ostatními lidmi a dobrý vztah k prostředí, ve kterém žijeme. Dílčí znalosti mohou být užitečné, pokud je děti mají uspořádány ve smysluplných myšlenkových konceptech, jinak jsou k nepotřebě a mozek je rychle zapomíná. Znalosti jsou sice důležitou, ale pouze jednou ze součástí komplexní osobnosti, pro kterou bude stále důležitější rozpoznat podstatné, umět se učit, učit se s radostí a dosahovat mistrovství v oboru svého talentu a zájmu.

Jaká je role učitele?

Učitelé jsou především asistenti vzdělávacího procesu, kteří se připojují k dětem, a dále inspirátoři učení. Škola používá vzdělávací přístupy postavené na vnitřní motivaci dětí a k tomu využívá různorodé způsoby a formy práce. Posláním učitelů je podpořit autonomní vzdělávací proces.

Jak se děti hodnotí?

Školní aktivity dětí nejsou hodnoceny. Dětem je poskytována cennější zpětná vazba. Děti orientujeme na sebehodnocení. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. Chybu, ale i konflikt se žák může naučit chápat jako přirozenou věc v procesu učení, jako důležitý prostředek učení.

Výroční hodnocení je slovní. 

Jak budou děti z vaší školy připraveny na další stupeň vzdělávání?

Jako každá škola v rejstříku škol i svobodná škola svými hodnotami, obsahem a organizačními formami vzdělávání naplňuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání i popsané klíčové kompetence. Zajistí tak podmínky pro úspěšnou přípravu dětí na přechod k dalšímu stupni vzdělávání.

Záleží však na tom, co dítě opravdu chce. Tlak na urychlení vývoje a zrání dětí, který by šel proti směřování dítěte, je z našeho pohledu kontraproduktivní a neslučuje se s hodnotami školy.

Pokud je dítěti ponechána jeho autonomita, nemá problém s přechodem do dalšího stupně vzdělávání. To je zkušenost svobodných škol, kterě ve světě fungují. 

Co když se dítě rozhodne nic nedělat?

Nicnedělání a prožitek nudy vnímáme jako velmi důležitou zkušenost z hlediska hledání sama sebe. V této situaci nikomu vedené aktivity nenutíme, protože je velká pravděpodobnost, že tím dojde jen k většímu uzavření vnitřní motivace a autentické touze po učení se, kterou vnímáme jako přirozenou. Děti, které vedené vzdělávací aktivity odmítají, dostávají čas a prostor, aby si tímto stádiem prošly. Vnímáme tuto fázi jako stejně podstatnou pro růst a vývoj dítěte, jako jakoukoli jinou.