Kdy a kde škola zahájí?

Zahajujeme 1. září 2020 v budově bývalé střední školy v Údlicích. 

Pro kolik dětí je naše škola?

Mateřská škola má schválenou kapacitu 15 dětí, základní škola 54 žáků. Při plně naplněné kapacitě se přiblížíme k maximálnímu počtu, při kterém ještě může společenství dobře fungovat jako komunita. 

Jak staré děti se mohou stát součástí komunity PSŠ?

Mohou k nám přijít děti ve věku od 3 do 12 let. Otevřené dveře máme i pro starší „druhostupňové“ děti, které budou zapsány na spřízněné škole jako „domškoláci“. Kontakt na spřízněnou školu, kam se mohou druhostupňové děti přihlásit je v sekci Kontakty .

Jaké je věkové složení?

Děti MŠ ani ZŠ nebudou rozděleny do tříd podle věku, ale budou se účastnit programů dle zájmu a preferencí.

Proč věkově smíšená komunita?

Společné vzdělávání dětí probíhá ve věkově smíšených skupinách – to podporuje spolupráci a komunikaci mezi dětmi a umožňuje přirozené učení dětí navzájem. Spolupráce mladších a starších dětí podporuje také vytváření zdravého a bezpečného prostředí mezi dětmi, které je silnou prevencí výskytu šikany. Ve smíšené skupině mohou mladší děti dělat i to, co by bylo pro ně samotné nebo děti stejného věku nebezpečné nebo složité. Starší děti s mladšími rozvíjí svůj smysl pro zodpovědnost vůči ostatním a také si upevňují a rozšířují vědomosti díky tomu, že je vysvětlují mladším dětem.

Čím je tvořen prostor školy? 

Vytváříme podnětné prostředí, které umožní dětem rozvíjet své dovednosti, kompetence a podporuje je ve spolupráci a vzájemném učení. Učebny ve škole jsou členěné dle zaměření a děti mají volný přístup k pomůckám a vybavení školy. Využívat mohou pracovní listy, učebnice, deskové hry, pomůcky pro pokusy, knihy, počítač, sportovní náčinní, vybavení výtvarného ateliéru a dílny a další podnětná prostředí

Učebny spojené – ateliér a dílna, učebna s centry činností
Učebny samostatné – relaxovna, řádírna, hudebna, třída pro MŠ

Ke škole patří zahrada se dvěma hřišti a prostorem pro volnou hru. Za zahradou je krásný údlický háj s rybníky a pestrou rostlinnou a živočišnou říší.

Jak vypadá běžný školní den? 

Děti se rozvíjí formou výukových hodin, projektových dní, workshopů a dalších volnočasových aktivit, které připravují učitelé a průvodci dle zájmu dětí.

Kdy začíná vyučování?

Začátek výuky je v 8.30 a konec dle legislativy. V případě zájmu je k dispozici ranní a odpolední družina.

Kroužky a družina není oddělena od výuky – je realizována v rámci svobodné školy dle potřeb dětí a rodičů. 

Jak se děti hodnotí? 

Děti nehodnotíme. Poskytujeme jim zpětnou vazbou na jednotlivé aktivity a na portfolio, které si budou mít možnost v rámci činností vytvářet. V pololetí a na konci roku převedeme výstupy portfolií na formálně požadavané známky. 

Jak přistupujete k dětem se specifickými potřebami?

Na žáky se specifickými „poruchami“ učení bereme zvláštní zřetel. Respektujeme jejich individuální potřeby.Pomáhat v jejich vzdělávání bude také asistent pedagoga.

Jak funguje demokracie ve svobodné škole?

Základem demokratického rozhodování je shromáždění školy, které přijímá pravidla a rozhoduje o důležitých záležitostech školy. Jeho členy jsou všichni žáci i dospělí, kteří ve škole pracují a každý hlas má stejnou váhu. Rozhodování v  komunitě vychází ze sociokratického modelu. Je představen návrh ke schválení a účastníci kruhu vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas. Komunita tak získá rychle přehled o podpoře daného návrhu a jeho oponentech. Ten, kdo vyjadřuje nesouhlas, musí aktivně hledat řešení situace, přednášet návrhy, hledat řešení. Cílem je, aby proti danému návrhu nebyl zásadní odpor. Společný návrh se tak postupně tvoří uprostřed kruhu a dává pak smysl všem.

Další demokratickou institucí školy je výbor na ochranu práv. Na základě podané stížnosti kteréhokoliv člena školy řeší konflikty, které se nepodařilo vyřešit dohodou. Výbor přitom využívá postupy mediace a vyvozuje z porušení pravidel přirozené důsledky.